โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2561


   ประมาณการงบประมาณกิจกรรมโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ

          กิจกรรม
ช่วงเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม. 1
มิ.ย. 2561
ครูทองพันธ์ ยงกุล
ครูจิรวัฒน์ ธานี
2. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์
    คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นม. 2
ธ.ค. 2560
ครูธนัญญ์ฏา  บึงไกร
ครูพุ่มพวง  ผ่านพินิจ
3. นำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนชั้นม. 3
ม.ค. 2561
ครูศราวุธ จรเดช
ครูวารีกุล  วิทยอุดม
4. พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
   4.1 เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์ (ม.3, ม.6)

   4.2 พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์(ม.1-ม.6)

ธ.ค. 2560

    ต.ค.60-ก.ย.61

ครูจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์
ครูบัณฑิต  คำแพง
ครูธนัญญ์ฏา  บึงไกร
ครูวรโชติ วงศ์นิล
5. พัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ (ม.1-ม.6)
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูทองพันธ์  ยงกุล
ครูบัณฑิต คำแพง
6. ผลิตสื่อการเรียนการสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูบัณฑิต คำแพง
ครูภูริภัทร  ทิพย์รักษา
7. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูทองพันธ์  ยงกุล
ครูสุพิศ  ศิริบูรณ์
8. พัฒนาห้องเรียนพิเศษให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูบัณฑิต  คำแพง
ครูวรโชติ  วงศ์นิล
9. สอนเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ม.1-ม.6)
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูธนนันท์  ปัญญา
ครูธีระพงศ์  นนามวงษ์
10. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ม.1-ม.6)
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูกนกวรรณ  ศรชัย
ครูวารีกุล  วิทยอุดม
11. ติวเตรียมสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัย (ม.6)
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูทองพันธ์  ยงกุล
ครูสุพิศ  ศิริบูรณ์
 12. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ม.1-ม.6)
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูสุนีย์และคณะ