คณะกรรมการงานห้องเรียนพิเศษ
1. นางกรรณิการ์ เครือมาศ                  ที่ปรึกษา
2. นางสาวทองพันธ์ ยงกุล                   หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ
3. นางธนนันท์  ปัญญา                      รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ
4. นางธนัญญ์ฎา บึงไกร                      กรรมการ
5. นางพุ่มพวง ผ่านพินิจ                      กรรมการ
6. นางจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์                 กรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ ศรชัย                 กรรมการ
8. นายภูริภัทร ทิพย์รักษา                   กรรมการ
9. นางสาววารีกุล วิทยอุดม                  กรรมการ
10. นายศราวุธ  จรเดช                       กรรมการ
11. นายจิรวัฒน์  ธานี                        กรรมการ
12. นายธีระพงศ์ ขุนนามวงษ์                กรรมการ
13. นางสาววารีกุล วิทยอุดม                กรรมการ
14. นายบัณฑิต คำแพง                      กรรมการและเลขานุการ
15. นายวรโชติ วงศ์นิล                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาวสุพิศ ศิริบูรณ์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ