งานห้องเรียนพิเศษ "วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : วคทส"ิ

ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2561 

ระเบียบโรงเรียนปรางค์กู่
ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปรางค์กู่

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

โครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2561


   ประมาณการงบประมาณกิจกรรมโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ

          กิจกรรม
ช่วงเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม. 1
มิ.ย. 2561
ครูทองพันธ์ ยงกุล
ครูจิรวัฒน์ ธานี
2. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์
    คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นม. 2
ธ.ค. 2560
ครูธนัญญ์ฏา  บึงไกร
ครูพุ่มพวง  ผ่านพินิจ
3. นำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนชั้นม. 3
ม.ค. 2561
ครูศราวุธ จรเดช
ครูวารีกุล  วิทยอุดม
4. พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
   4.1 เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์ (ม.3, ม.6)

   4.2 พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์(ม.1-ม.6)

ธ.ค. 2560

    ต.ค.60-ก.ย.61

ครูจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์
ครูบัณฑิต  คำแพง
ครูธนัญญ์ฏา  บึงไกร
ครูวรโชติ วงศ์นิล
5. พัฒนาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ (ม.1-ม.6)
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูทองพันธ์  ยงกุล
ครูบัณฑิต คำแพง
6. ผลิตสื่อการเรียนการสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูบัณฑิต คำแพง
ครูภูริภัทร  ทิพย์รักษา
7. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูทองพันธ์  ยงกุล
ครูสุพิศ  ศิริบูรณ์
8. พัฒนาห้องเรียนพิเศษให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูบัณฑิต  คำแพง
ครูวรโชติ  วงศ์นิล
9. สอนเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ม.1-ม.6)
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูธนนันท์  ปัญญา
ครูธีระพงศ์  นนามวงษ์
10. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ม.1-ม.6)
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูกนกวรรณ  ศรชัย
ครูวารีกุล  วิทยอุดม
11. ติวเตรียมสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัย (ม.6)
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูทองพันธ์  ยงกุล
ครูสุพิศ  ศิริบูรณ์
 12. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ม.1-ม.6)
ต.ค.60-ก.ย.61
ครูสุนีย์และคณะ
คณะกรรมการงานห้องเรียนพิเศษ
1. นางกรรณิการ์ เครือมาศ                  ที่ปรึกษา
2. นางสาวทองพันธ์ ยงกุล                   หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ
3. นางธนนันท์  ปัญญา                      รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ
4. นางธนัญญ์ฎา บึงไกร                      กรรมการ
5. นางพุ่มพวง ผ่านพินิจ                      กรรมการ
6. นางจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์                 กรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ ศรชัย                 กรรมการ
8. นายภูริภัทร ทิพย์รักษา                   กรรมการ
9. นางสาววารีกุล วิทยอุดม                  กรรมการ
10. นายศราวุธ  จรเดช                       กรรมการ
11. นายจิรวัฒน์  ธานี                        กรรมการ
12. นายธีระพงศ์ ขุนนามวงษ์                กรรมการ
13. นางสาววารีกุล วิทยอุดม                กรรมการ
14. นายบัณฑิต คำแพง                      กรรมการและเลขานุการ
15. นายวรโชติ วงศ์นิล                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาวสุพิศ ศิริบูรณ์                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ